Rettelser og kommentarer

Dykketabeller.no

Nettstedet for Norske dykke- og behandlingstabeller

Rettelser og kommentarer

 

Om denne websiden

Hele dette webområdet administreres av Jan Risberg (førsteforfatter av NDBT 4. utg). Det er ment å være et bindeledd mellom forfatterne av tabellen og leserne. Rettelser og presiseringer av tabellene vil bli formalisert ved utgivelse av nye revisjoner av tabellen. I tiden før en revisjon blir gitt ut vil det være diskusjoner både internt mellom forfatterne, med ulike fagmiljø og med brukerne. Denne siden vil omtale forslag til endringer i tabellen. Vi er svært takknemlig for tilbakemeldinger på tabellen - ros, ris, forbedringsforslag, uklarheter osv. Send en mail så vi kan følge opp!

 

Tema som drøftes på denne siden er ikke vedtatt/formalisert og er ikke ment å erstatte anbefalinger gitt i siste offisielle utgave av tabellene. Revisjonsutkast som gjøres tilgjengelig i høyre fane skal ikke brukes operasjonelt.

 

 

Fagområder som er under revisjon eller feilretting

 

 

Dykking i større høyder enn 250 moh.

Gjeldende tekst beskriver begrensning ift å reise opp i høyden før dykking og hvordan man skal beregne dekompresjon ved dykking i høyde. Tabellene beskriver likevel ikke (tydelig) begrensning ift å fly tilbake fra et dykkested i høyden (typisk med helikopter), evt å kjøre tilbake i bil over en fjellovergang. En mulig løsning er formulert i revisjonsutkast A0

 

Standardtabell

Det har kommet ønske om opplisting av N2 gruppe for 5 min bunntid for tabelldybdene dypere enn 33m. Dette er aktuelt for multilevel-dykk. I revisjonsutkast A0 er det angitt N2 grupper for 5 min bunntid for tabelldybdene 36,39 og 42m

"Dykkefri dag" (pkt 18) har blitt definert som et overflateintervall på minimum 24t (Rev A9).

 

 

Nitrox

Det var valgt en uheldig dykkedybde i eksempelet (pkt 4) som gjorde at den foreslåtte gassblandingen fikk et høyt pO2. Eksempelet er nå endret slik at dette unngås. (Rev A5)

 

OD-O2

Det har kommet spørsmål om hvordan dykk til grunnere dybder enn 6m skal påvirke nødvendig overflateintervall før nytt enkelt-dykk etter et OD-O2 dykk. I revisjonsutkast A0 foreslås det at overflateintervallet må forlenges med dykketiden til slike grunne dykk.

 

Dekompresjonshastighet i kammer: Vi har fått tilbakemelding om at enkelte kammer kan ha problem med å etterleve en dekompresjonshastighet på 10 m/min fra 15 til 12m. Pkt 8 i kapittelet er omformulert slik at det framgår at kammer-dekompresjonshastigheten på 10 m/min skal forstås som "ønsket", men ikke absolutt. (Rev A4)

 

Det er trykkfeil på s 61 i 36meter OD-O2 tabellen for 70 og 80 min bunntid. Her er "Total dekompresjonstid" feil (korrekt tid skal være hhv 107 og 133 min). Det er ikke feil i angivelse av dekompresjonsstopp eller oksygenpustetid. (Rev A7) Det er avrundingsfeil på 1 min for total dekompresjonstid for noen få andre dybde/bunntidskombinasjoner, men dette berører altså ikke dekompresjonsstopp eller oksygenpustetid. (Rev A7)

 

Side 66: OD-O2 tabellen for 51m profilen var skrevet unøyaktig fordi det ikke var angitt hvilke stoppdybder de ulike kolonnene tilhørte. 51m tabellen har kolonner for 21,18,15 og 12m dekompresjonsstopp.

Grafisk formgiving på 48 og 51m tabellen er nå endret slik at stoppdybde framgår entydig. (Innført i Rev A2)

 

Forebygging av trykkfallssyke

Det presiseres at hvis man forlenger dekompresjon pga "individuelle forhold" slik at dekompresjon må gjennomføres som et "stjernedykk" så vil ikke det medføre at bunntiden må forkortes. (Endringsforslag skrevet inn i Rev A3)

 

Nødprosedyrer

Det er unøyaktigheter/små forskjeller i det som er beskrevet i tekst og det som framgår av flowchart/tabell på siste omslagsside. Det anbefales dessuten bruk av oksygen i et omfang som trolig er for omfattende. I revisjonsutkast A0 er det foreslått en forenkling.

 

Nedlastinger

Her kan du laste ned siste arbeidsdokument som er grunnlaget for etterfølgende tabellrevisjon. Dette dokumentet er ikke godkjent for operasjonell bruk - det er publisert for å stimulere til kommentarer. Dokumentet er ikke "språkvasket" og layout er ikke ferdigstilt. Dette vil typisk gjelde innholdsfortegnelsen, plassering av figurer og plassering av sideskift. Slike feil vil ikke bli korrigert før offisiell utgave blir publisert.