Rettelser og kommentarer

Dykketabeller.no

Nettstedet for Norske dykke- og behandlingstabeller

Rettelser og kommentarer


Om denne websiden

Hele dette webområdet administreres av Jan Risberg (førsteforfatter av NDBT 4. og 5. utg). Det er ment å være et bindeledd mellom forfatterne av tabellen og leserne. Rettelser og presiseringer av tabellene vil bli formalisert ved utgivelse av nye revisjoner av tabellen. I tiden før en revisjon blir gitt ut vil det være diskusjoner både internt mellom forfatterne,  med ulike fagmiljø og med brukerne. Denne siden vil omtale forslag til endringer i tabellen.  Vi er svært takknemlig for tilbakemeldinger på tabellen - ros, ris, forbedringsforslag, uklarheter osv. Send en mail så vi kan følge opp!


Tema som drøftes på denne siden er ikke vedtatt/formalisert og er ikke ment å erstatte anbefalinger gitt i siste offisielle utgave av tabellene. Revisjonsutkast som gjøres tilgjengelig i høyre fane skal ikke brukes operasjonelt.
Fagområder som er under revisjon eller feilretting


Generelt/layout

Det vil bli trykket en bunntekst på hver side som viser hvilken utgave teksten/tabellene er hentet fra. (Rev A)


Innledning

Vi har gitt en kort beskrivelse av hvordan NDBT har tilpasset tabellene i USN DM Rev 7. (Rev A)


Flyging etter dykking

Pkt 9 - forflytning til moderate høyder, 2. setning. Teksten skal være "Ved alle opphold i høyden høyere enn 1750 moh skal reglene for flyging etter dykking følges." (Rev A) 

Side 15 pkt 12, siste avsnitt. Tekst i 5. utgave "Dykkeren har et bunntidstillegg på B fra foregående dykk (20 min)...." Korrekt tekst skal være "Dykkeren har et bunntidstillegg på B fra foregående dykk (15 min) og med tillegg av aktuell bunntid (20 min) beregnes N2 gruppen ut fra en justert bunntid på 35 min. Dykkeren må derfor tilpasse tilbakeflyging iht N2 gruppe F. " (Rev B)


Flernivå-tabell

Det er flere trykkfeil i flernivå-tabellen (pkt 9 i det kapittelet). Tidsangivelsen for 39m bunntid er forskjøvet med en tabelldybde for alle stopp grunnere enn 9m. Tillatt bunntid på 9m stoppet (36,27, 21 og 15 m kolonnene) er feilaktig angitt som 65 min i stedet for 45 min. (Rev D). Det er ikke tilsvarende feil i de engelskspråklige tabellene.


Standardtabeller

Forfatterkollegiet har mottatt forslag om å innarbeide en formel for beregning av bunntid for direkteoppstigningsdykk for dybder mellom dybdeintervallene på 3m.  Et praktisk eksempel: 15m tabelldybde tillater 90 min bunntid for et direkteoppstigningsdykk, mens tilsvarende bunntid på 18m er 60 min. Ved lineær interpolering kunne man foreslå en bunntidsgrense på 80 min på et dykk til 16m (i stedet for 60 min som man i dag må benytte for å være innenfor 18m tabelldybde). Forfatterkollegiet har ikke tatt stilling til denne forespørselen, og i tillegg til det sikkerhetsmessige aspektet så vil vi gjerne få avklart om det er et operasjonelt behov for en egen tabell med 1m intervall for angivelse tid for direkteoppstigningsdykk. Ta gjerne kontakt om du har meninger i sakens anledning!OD-O2 dykking: Arbeid på dybder grunnere enn 12m

Vi har fått spørsmål om korrekt dekompresjonsprosedyre hvis det på et OD-O2 dykk er ønskelig å utføre arbeid grunnere enn 12m. Dette kan gjøres på dykk hvor det ikke er planlagt dekompresjonsstopp i sjø. Forutsetningen er at arbeidsdybden ikke er grunnere enn 6m. I slike tilfeller starter overflateintervallet fra det tidspunktet dykkere starter oppstigning til overflaten. Det kan likevel ikke planlegges med arbeid på dybder grunnere enn 12m på bunntider som er markert med kursiv i tabellene. (Rev C)


Tiltak ved utelatt dekompresjon og ukontrollert oppstigning (og siste side/omslag)

I 5. utgave har det blitt en trykke-teknisk feil på side 107-108. Tabellen for tiltak ved utelatt dekompersjon... er feiltrykket. Det er også feil ISBN nr. PDF versjonen av tabellen er korrekt. Du kan laste ned korrekt versjon av tabellen samt ISBN strekkode her.  Trykkeriet har i etterkant (Des 2019) korrigert feilen ved å erstatte (egtl overlime) side 107. 


TUP-tabeller

Forfatterkollegiet har aug 2019 blitt kontaktet av Norsk Olje og Gass, Forum for dykking og undervannsintervensjon med spørsmål om vi kan bidra til standardiserte tabeller for TUP-dykking ("Transfer under pressure"). Forfatterkollegiet har sagt ja til å bidra til utvikling av et rammeverk for TUP-dekompresjonstabeller. Forfatterkollegiets forslag ble presentert på Bergen International Diving Seminar 2019 og ble desember 2019 oversendt til Norsk olje og gass forum for dykking og undervannstjenester for videre drøfting.


Kommentarer og rettelser til tidligere utgaver

Gå til denne siden hvis du vil se hvilke endringer vi har gjort i tidligere utgaver (4. og 5. utgave)


Nedlastinger

Her kan du laste ned arbeidsdokument som er grunnlaget for etterfølgende tabellrevisjon. Dokumenter som er/vil bli listet under  er ikke godkjent for operasjonell bruk - det er publisert for å stimulere til kommentarer. Dokumentene vil ikke være "språkvasket" og layout er ikke ferdigstilt. Dette vil typisk gjelde innholdsfortegnelsen, plassering av figurer og plassering av sideskift. Slike feil vil ikke bli korrigert før offisiell utgave blir publisert.