Rettelser og kommentarer

Rettelser og kommentarer


Høring og revisjonsprosess av 6. utgave er avsluttet!


Februar 2023 sendte vi ut høringsutkast til 6. utgave av NDBT. Vi mottok (TUSEN TAKK!) et stort antall tilbakemeldinger. Innarbeidelse av rettelser/endringer har ikke vært spesielt tidkrevende, men vi ønsket å gjøre både kommentarer og våre tilsvar tilgjengelig på engelks. Dette har forsinket ferdigstillelsen og gjør at vi først nå i mars 2024 har fått utgaven klar.

I høyre sidepanel kan du laste ned siste utkast til 6. utgave av NDBT. Innholdsmessig er den avsluttet, men vi kommer til å gjøre layout-endringer og sideombrekking før den endelige versjonen utgis i trykket og PDF versjon. Dette regner vi med at skjer ila 2. kvartal 2024.Fagområder som er endret i 6. utgave


Generelt/layout/språklige justeringer

Det vil bli trykket en bunntekst på hver side som viser hvilken utgave teksten/tabellene er hentet fra. (Rev A)

Tittelen på kolonnen for "Oksygenpustetid i kammer (min)" i OD-O2 tabellene er endret til "O2 på 15 og 12m (min)" (likt med den engelske teksten.) (Rev G)


Innledning

Vi har gitt en kort beskrivelse av hvordan NDBT har tilpasset tabellene i USN DM Rev 7. (Rev A)  

Det er presisert at selv om tabellene har en statistisk sannsynlighet for TFS på ca 2-5% ved vitenskapelig testing så vil den operasjonelle forekomsten være en tifaktor mindre (altså 0,2-0,5%) fordi tabellene i praksis aldri dykkes helt ut, dekomprimerer mer konservativt grunnet individuell vurdering av risikofaktorer samt underrapportering. (Rev L). 


Dykking i større høyder enn 250 m.o.h.

Flowchartet hadde en feil angivelse av tillegg for N2 gruppe ved opphold kortere enn 7:10 i høyden. Det var feilaktig angitt 16t i 5. utg av NDBT. (Rev F)


Flyging etter dykking

Pkt 9 - forflytning til moderate høyder, 2. setning. Teksten skal være "Ved alle opphold i høyden høyere enn 1750 moh skal reglene for flyging etter dykking følges." (Rev A) 

Side 15 pkt 12, siste avsnitt. Tekst i 5. utgave "Dykkeren har et bunntidstillegg på B fra foregående dykk (20 min)...." Korrekt tekst skal være "Dykkeren har et bunntidstillegg på B fra foregående dykk (15 min) og med tillegg av aktuell bunntid (20 min) beregnes N2 gruppen ut fra en justert bunntid på 35 min. Dykkeren må derfor tilpasse tilbakeflyging iht N2 gruppe F. " (Rev B)

Tabellene presiserer at restriksjoner for flyging etter dykk i høyden gjelder de tilfeller hvor helikopter må løfte til større høyde under tilbaketuren. Der helikopteret vil fly til suksessivt lavere høyder kan tilbakereisen påbegynnes uten ventetid (Rev L).


Flernivå-tabell

Det er flere trykkfeil i flernivå-tabellen (pkt 9 i det kapittelet). Tidsangivelsen for 39m bunntid er forskjøvet med en tabelldybde for alle stopp grunnere enn 9m. Tillatt bunntid på 9m stoppet (36,27, 21 og 15 m kolonnene) er feilaktig angitt som 65 min i stedet for 45 min. (Rev D). Det er ikke tilsvarende feil i de engelskspråklige tabellene.

Tidligere krav om at dykket må avsluttes med høyeste N2 gruppe N er fjernet. Årsaken er at dette tilleggskravet bare begrenset bunntiden på 12m etappedybden med 10 min uten at dette i vesentlig grad påvirket tabellsikkerheten.  Det er presisert at grunneste etappedybde er 12m (Rev L).


Dykkecomputer

Kapittelet hadde først og fremst relevans for fritidsdykkere og vi har besluttet å fjerne det.


Standardtabeller

Forfatterkollegiet har mottatt forslag om å innarbeide en formel for beregning av bunntid for direkteoppstigningsdykk for dybder mellom dybdeintervallene på 3m.  Et praktisk eksempel: 15m tabelldybde tillater 90 min bunntid for et direkteoppstigningsdykk, mens tilsvarende bunntid på 18m er 60 min. Ved lineær interpolering kunne man foreslå en bunntidsgrense på 80 min på et dykk til 16m (i stedet for 60 min som man i dag må benytte for å være innenfor 18m tabelldybde). Forfatterkollegiet har ikke tatt stilling til denne forespørselen, og i tillegg til det sikkerhetsmessige aspektet så vil vi gjerne få avklart om det er et operasjonelt behov for en egen tabell med 1m intervall for angivelse tid for direkteoppstigningsdykk. Ta gjerne kontakt om du har meninger i sakens anledning!


Vi har fjernet den tidligere anbefalingen om å ha en dykkefri dag etter tre dager med dykking hvor minst en av disse var anstrengende dykk. Data tyder på at dykking flere dager på rad tvert imot har en akklimatiserende effekt (Rev H).


Oksygenforgiftning

Det er feil i eksempelet (pkt 12).  Det er anvist dekompresjon for tabelldybde 30m, mens det riktige er at tabelldybden (ELD) er 24m. Dette påvirker i sin tur dekompresjonsomfang og OTU beregning (oksygenpustetid på 12m skal være 15 min og ikke 30 min). (Rev G)

Dette kapittelet er fullstendig omskrevet og UPTD/OTU erstattes av ESOT (Rev O).Dykking med Nitrox

Vi anbefaler at pO2 i bunnfasen ikke skal overstige 1,5 Bar, men at 1,6 Bar er forsvarlig i dekompresjon. Internasjonalt er det ulik oppfatning av hva som er akseptabel pO2.NDBT har 1,5 Bar. IMCA og USN har 1,4 Bar som grenseverdi. Denne grensen vil bli diskutert ved neste revisjon av tabellene. 

Anbefalingen om å begrense seg til Nitrox36 ved OD-O2 dykking er fjernet. Det er ingen spesiell grunn til å pålegge en slik begrensning (Rev L).


Overflatedekompresjon med oksygen

Vi har fått spørsmål om korrekt dekompresjonsprosedyre hvis det på et OD-O2 dykk er ønskelig å utføre arbeid grunnere enn 12m. Dette kan gjøres på dykk hvor det ikke er planlagt dekompresjonsstopp i sjø. Forutsetningen er at arbeidsdybden ikke er grunnere enn 6m. I slike tilfeller starter overflateintervallet fra det tidspunktet dykkere starter oppstigning til overflaten. Det kan likevel ikke planlegges med arbeid på dybder grunnere enn 12m på bunntider som er markert med kursiv i tabellene. (Rev C)

Det er satt inn tabell som gir en forenklet oversikt over profiler hvor bruk av Nitrox kan overstige anbefalt grenseverdi for enkelt dykk eller som nødvendiggjør to dykkefrie dager etter dykking flere dager på rad (Rev K)

Anbefalingen om å begrense seg til Nitrox36 ved OD-O2 dykking er fjernet. Det er ingen spesiell grunn til å pålegge en slik begrensning (Rev L).


Forebygging av trykkfallssyke

Vi har forenklet tabellene  for individuell justering av tabelltid. "Lett" og "middels tungt" arbeid i bunnfasen er slått sammen i en kategori. (Rev I)

Dykkere i Forsvar og rednignstjeneste kan ha behov for å øvelsesdykke mens de er i beredskap. For slik dykking bør dykking begrenses slik at det ikke oppnås høyere N2 gruppe enn "H" for å begrense sannsynligheten for TFS hvis det blir behov for fysisk krevende innsats de neste 3t etter avsluttet dykk (Rev K).

Dybdeangivelse i tabellen for bunntidsrestriksjon skal fortolkes som "ekvivalent luftdybde" når dykking gjennomføres i samsvar med Norsok U-100 og U-103 (Rev L og M).


Dype kammerdykk

Tabellene for dype kammerdykk vil bli fjernet. Standardtabell vil få en tilføyelse hvor vi anbefaler bruk av oksygen som pustegass på dekompresjonsstopp 9 meter eller grunnere for dype kammerdykk som gjennomføres for å la personer oppleve dybderus.


Tiltak ved utelatt dekompresjon og ukontrollert oppstigning (og siste side/omslag)

I 5. utgave har det blitt en trykke-teknisk feil på side 107-108. Tabellen for tiltak ved utelatt dekompersjon... er feiltrykket. Det er også feil ISBN nr. PDF versjonen av tabellen er korrekt. Du kan laste ned korrekt versjon av tabellen samt ISBN strekkode her.  Trykkeriet har i etterkant (Des 2019) korrigert feilen ved å erstatte (egtl overlime) side 107. 


Dekompresjon med lukket klokke (TUP)

Forfatterkollegiet ble aug 2019 kontaktet av Norsk Olje og Gass, Forum for dykking og undervannsintervensjon med spørsmål om vi kan bidra til standardiserte tabeller for TUP-dykking ("Transfer under pressure"). Vi har utarbeidet et utkast til dekompresjonsprosedyrer og tabeller som nå er inkludert i tabellutkastet (Rev H).

Det er satt inn tabell som gir en forenklet oversikt over profiler hvor bruk av Nitrox kan overstige anbefalt grenseverdi for enkelt dykk eller som nødvendiggjør to dykkefrie dager etter dykking flere dager på rad (Rev K)Nød-dekompresjonsprosedyrer

Vi har innarbeidet nød-dekompresjonsprosedyrer i tabellverket. Dette er prosedyrer ment for de situasjonene hvor dykkeren har et forventet stort og uoversiktig dekompresjonsbehov, men hvor det ikke er mulig å angi hvor stort dekompresjonsbehovet er - typisk fordi bunntiden har oversteget lengste tabulerte bunntid (Rev H). 


Hjerte-lungeredning (HLR) med halvautomatisk defibrillator

Flowchart endret i samsvar med nasjonale modifikasjoner til de europeiske retningslinjene  2021. (Rev H)


Oksygenbehandling av ikke dykkerelaterte tilstander

Teksten knyttet til behandling av gassgangren, CO forgiftning og osteoradionekrose er slettet og leseren henvises til annen litteratur for å lese mer om dette. (Rev J)


Undersøkelsesliste

Vi har gjort enkelte endringer i denne listen etter gode tilbakemedlinger fra overlegene Bernd Müller og Tor-Anre Pisani Valen ved seksjon for hyperbarmedisin ved Yrkesmedisinsk Avdeling, Haukeland Universitetsykehus (Rev J)


Kommentarer og rettelser til tidligere utgaver

Gå til denne siden hvis du vil se hvilke endringer vi har gjort i tidligere utgaver (4. og 5. utgave)


Høringskommentarer

I listen under kan du laste ned siste utkast til 6.utgave av NDBT. Der kan du også laste ned en oversikt over mottatte høringskommentarer og våre tilsvar til dem.