Hørings-kommentarer

Høringskommentarer til 4. Utgave

Innledning

Forfatterkollegiet har fått spørsmål om høringskommentarene kan gjøres tilgjengelig på disse websidene. Det har vi ingen ting imot, men desverre informerte vi ikke om en slik mulighet da vi ba om tilbakemelding på tabellene.  Vi har derfor besluttet å ta kontakt med dem som har gitt oss skriftlige tilbakemeldinger/høringskommentarer for å få deres samtykke til å offentliggjøre kommentarene. Forespørsel om dette ble sendt ut uke 1/2017. Vi vil sende ut påminnelse uke 2/2017. I høyre panel har vi listet de høringskommentarene hvor avsender har gitt sitt samtykke til offentliggjøring.


Høringsprosess

Se gjerne detaljer om de ulike høringsversjonene på egen underside.

De prinsipielt viktigste endringene i NDBT ble introdusert i revisjon  A som ble publisert  april 2016.

Revisjon C4 ble publisert juli 2016 med kommentarfrist 1.9. Her er høringskommentarene fra Rev A innarbeidet i den grad forfatterkollegiet tok dem til følge og flere endringer innarbeidet som følge av forfatterkollegiets interne saksbehadnling..

Revisjon D7 ble publisert oktober 16 med høringsfrist 15.12. Endringene fra Rev C4 til D7 er små og i all hovedsak knyttet til feilrettelser.

Revisjon E er referansen til forfatterkollegiets interne arbeidsdokument som omfatter endringer gjort etter Revisjon D7 og fram til endelig offentliggjøring. Revisjon E er ikke publisert på nettet i form av en høringsutgave, men er den endelige versjonen av 4.utg av tabellene.

Rent praktisk har forfatterkollegiet saksbehandlet høringskommentarene slik:

Ved mottatt høringssvar har alle medforfattere fått tilsendt svaret/kommentaren direkte

For høringsrunden for revisjon A har førsteforfatter oppsummert høringskommentarer (både muntlige og skriftlige) i et eget internt arbeidsdokument. For å vise åpenhet omkring saksbehandlingen gjøres dette notatet tilgjengelig for nedlasting, men det har ikke en detaljeringsgrad, presisjon eller språkform som var tiltenkt videre distribusjon. Høringskommentarene for senere revisjoner var så begrenset at det ikke ble utarbeidet noe eget oppsummeringsnotat.

Saksbehandling av det enkelte høringssvar har blitt gjort ved e-post kommunikasjon og telefonmøter i forfatterkollegiet.

 


Omfang av høringskommentarer og samtykke til offentliggjøring

Rev A (April 2016)

8 avsendere har sendt høringskommentarer (en av disse har avgitt flere svar)

En respondent har hatt flere møter med forfatterkollegiet og lagt fram sine kommentarer muntlig i møtet, men har ikke framsendt skriftlig tilbakemelding.


Rev C (Juli 2016)

3 avsendere har gitt høringskommentarer


Rev D (Oktober 2016)

4 avsendere har gitt høringskommentarer


Forfatterkollegiet har hatt flere møter hvor tabellene har vært drøftet. Referat fra disse møtene er enten ikke utarbeidet eller forfatterkollegiet har ikke fått tillatelse til å offentliggjøre dem.


1.6.16. Møte med Arbeidstilsynet sin arbeidsgruppe om dykking i Havbruk

13.6.16. Møte med en gruppe fagpersoner i DeepX (det foreligger ikke referat fra møtet, men internt arbeidsnotat fra DeepX var forelagt forfatterkollegiet i forkant av møtet og er tilgjengelig i fanen til høyre)

30.9.16 Møte i Norsk Baromedisinsk Forening

30.11.16 Møte med Standard Norge sin ekspertgruppe UB


Forskjellen  mellom opplistede høringskommentarer (listet over) og antall mottatte svar (høyre fane) skyldes at avsender enten ikke har gitt samtykke til eller bekreftet villighet til offentliggjøring av sin kommentar.