Detaljer om 4. utg

4. Utgave - detaljer om endringene


STATUS


Nytt utkast til Norske Dykke- og behandlingstabeller (NDBT) - 4. utgave Ver A ble sendt på høring 6.4.16 (se nedlastingsboksen til høyre på nettsiden for detaljer). Høringsfristen (15.6.16) er utløpt.    Vi har mottatt i alt 8 høringskommentarer. Disse er bearbeidet og ble innarbeidet i revisjon C4 som ble publisert på disse nettsidene 17.7.16. Både de gamle revisjonene A og C4 kan lastes ned fra filmenyen til høyre..


Vi har valgt å utsette ferdigstillelsen av tabellene med ca 2 mnd ift den opprinnelige planen. Det har gjort det mulig å gjøre ytterligere feilrettinger og korreksjoner. Siste versjon (D7) kan lastes ned fra filmenyen til høyre. Høringsfrist for denne revisjonen var 15. desember 2016. Vi imøteser kommentarer til høringsutkastet på e-post.


Vi har gjort avtale med Høgskolen på Vestlandet, Dykkerutdanningen om publisering av en trykket utgave. Detaljer om dette vil bli klart når 4. utgave er publisert elektronisk.


4. utgave av NDBT ble offentliggjort på disse sidene 15. januar 2017.


 

Innledning

Både  standardtabeller ("lufttabeller") og tabeller for overflatedekompresjon med oksygen (OD-O2) er sammenlignet med forrige (Rev 5) og siste (Rev 6 og 7) av USN sine prosedyrer. Det blir for omfattende å beskrive den teoretiske tilnærmingen på denne websiden, men jeg har tatt utgangspunkt i  risikoestimatene som er publisert i NEDU rapport TR  07-09 (Gerth WA, Doolette DJ. VVal-18 and VVal -18M Thalmann Algorithm Air Decompression Tables and Procedures). I tillegg er NEDU rapport TR 09-05 og  TR12-01 blitt lagt til grunn/blitt vurder ifm  revisjonen. 


Standardtabellen

Generelt små endringer for ikke-stjernemerkede dykk. Unntaket er for 12m tabellen , og i mindre grad for 15m tabellen, hvor grensen for eksepsjonelle (stjernemerkede) dykk forkortes vesentlig. Layout og prinsipp for dekompresjon uendret fra tidligere.

Ordinære (ikke stjernemerkede) dykk vil ha en estimert risiko for trykkfallssyke mindre enn 5%.

Profiler med dekompresjonstid lengre enn 35 min eller risiko for trykkfallssyke mellom 5% og 6% er stjernemerketI praksis har dette medført at noen av de tidligere stjernemerkede bunntidene har blitt helt fjernet, andre har fått tillagt lengre dekompresjonstid.

Dykk dypere enn 50 meter med luft som pustegass frarådes og slike profiler er stjernemerket.

Tid for oppsvømming fra bunn til dypeste deompresjonsstopp skal ikke inkluderes i tiden dykkeren skal oppholde seg på stoppet. (Derimot inkluderes oppstigningstiden mellom øvrige stopp i dekompresjonstiden slik som i Revisjon 3.)

Direkteoppstigningsdykk dypere enn 9m bør avsluttes med et sikkerhetsstopp.

Mindre endringer i tillegg i tid for de enkelte nitrogengrupper og justering i tabellen for reduksjon av nitrogengruppe i overflateintervallet.

Britiske bunntidsbegrensninger markert med uthevet horisontal linje


Multilevel-dykk

Tabellen anviser en metode for multilevel-dykk etter prinsippet om gjentatt dykk. Det tillates ikke etappestopp som overstiger grensen for direkteoppstigningsdykk.

Nitrox

Maksimalt anbefalt pO2 er nå 1,5 Bar. Grensen er tydelig markert med utheved horisontal linje i ELD-tabellene


Flyging etter dykking, opphold i høyden etter dykking, dykking i høyden

Prinsippene fra Revisjon 3 beholdt uendret

Tidene justert i samsvar med anbefalinger fra USN Diving Manual Rev 6

Tabell for opphold i høyden etter dykk er inkludert (altså forflytning til moderate høyder)

Dekompresjonsanvisninger for redningsdykkere som må dykke i fjellvann etter gjennomført treningsdykk i sjø er spesifisert


Overflatedekompresjon med  Oksygen (OD-O2)

Betydelige forandringer og i all hovedsak er anbefalte prosedyrer fra USN Diving Manual Rev 6 innarbeidet i Rev 4

Ordinære dykk har en estimert risiko for trykkfallssyke <5%

Stjernemerkede dykk/eksepsjonelle dykk har en risiko for trykkfallssyke mellom 5% og 6%.

For dybder grunnere enn 30 meter har dette medført en forkortning av tillatt bunntid på planlagte og stjernemerkede/eksepsjonelle dykk. Konsekvensene er mindre mht muligheten for planlegging av dykk 30 meter og dypere.

Oppstigningshastighet til første vannstopp endres til 10 m/min (før 7,5 m/min). Grunneste vannstopp er 12 meter (før 9 meter). Dekompresjonstid i sjø betydelig redusert - i størrelsesorden 10 min for de lengste dykkene.

Rekompresjon i kammer skjer først til 15 meter . Dykkeren puster oksygen på 15 meter i 15 min før kammeret dekomprimeres   10 m/min til 12m. Resten av oksygenpusting skjer på 12 m (Rev 3: All oksygenpusting skjer på 12m)

Oksygenpusting skjer i perioder på 30 min avbrutt av 5 min luftepause

Oksygenpustetiden forlenges betydelig for mange profiler -  typisk 30-40 min

Oppstigningshastighet i kammer er 10 m/min, dykkeren skal puste kammeratmosfære under oppstigningen.

Britiske bunntidsbegrensninger tydelig markert med uthevet horisontal linje


Petroleumsrelatert dykking

Nytt kapittel som beskriver krav ved innaskjærs petroleumsrelatert dykking.

Er tilført eksempel som viser hvordan slik dykking må planlegges


Forebyggelse av trykkfallssyke

Kapittelet har  fått et tillegg (matrise) som  gir veiledning om hvordan dykker og dykkeleder bør justere dekompresjonsanvisning avhengig av om det  foreligger risikofaktorer for TFS.  Det er understreket at dette er en veiledning og ikke normativt krav.


Tiltaksplan ved dykkerulykker

Nytt kapittel som beskriver  nødprosedyrer ved alvorlige dykkerulykker


Diagnostikk ved dykkerulykker, undersøkelseslister

Kapittelet er delt i to kapitler

Undersøkelseslisten er presentert som en sjekkliste (var angitt som løpende tekst i Rev 3)


Behandlingstabellene

Tabell 6He: Justert iht original (Cx 30) tabell og i samsvar med felles fortokning svensk og norsk marine

HBO-tabell 14/60, 14/90: Fjerning av dekompresjonsstopp på 3 meter 

Nedlastinger

Last ned filene under for å lese høringsskrivet, endringsloggen og utkastet til ny revisjon av NDBT. Merk at høringsutkastet er foreløpig og ikke ment for operasjonell bruk!


Grunnlagsdokument som begrunner de viktigste endringene foretatt i 4. utgave


Endringslogg Rev E. Denne viser hvilke endringer som ble gjort fra Rev D7 fram til endelig utgave av NDBT 4. utgave ble publisert januar 2017.

Endringslogg


Siste høringsutkast (D7) - høringsfrist 15.12.16

Endringslogg

NDBT 4. utgave Rev D7


Historiske versjoner av tabellene og endringsloggen knyttet til disse

Ver C4 - Juli 2016. Kommentarfrist 1.9.16

Endringslogg

NDBT 4. utgave Rev C4


Ver A april 2016.

Høringsskriv/følgebrev

Endringslogg - lister endringene i Rev 4

Høringsversjon - NDBT Rev 4 (tabellene)