5. utg

5. Utgave


Innledning

4. utgave representerte en vesentlig endring i innholdet i tabellene. I den 5. utgaven er rettelsene begrenset og med noen få unntak knyttet til enklere feilretting, inkonsistent tekst og presiseringer. De to viktigste områdene som er endret er: 


  • Tydeliggjøring av bunntidsbegrensninger fastsatt av Arbeidstilsynet i Forskrift om utførelse av arbeid
  • Krav knyttet til flernivå-dykking basert på Arbeidstilsynets kommentarer til samme forskrift
Revisjonsprosessen

I tiden etter at 4. utgave ble publisert har vi på siden "Rettelser og kommentarer" varslet om hvilke endringer som kunne forventes. Disse rettelsene ble senere innarbeidet i det som nå er 5. utgave. I avsnittene under kan du se mer detaljert hvilke endringer som er gjort. Mai 2019 var utkast til 5. utgave klar. 


Høring


Høringsutkast til 5. utgave ble sendt ut 5. juni med høringsfrist 30. juni. Høringskommentarer og vårt tilsvar er oppsumert i dette dokumentet.Endringer fra 4. til 5. utgaveDykking i større høyder enn 250 moh.

Gjeldende tekst beskriver begrensning ift å reise opp i høyden før dykking og hvordan man skal beregne dekompresjon ved dykking i høyde. Tabellene beskriver likevel ikke (tydelig) begrensning ift å fly tilbake fra et dykkested i høyden (typisk med helikopter), evt å kjøre tilbake i bil over en fjellovergang. En mulig løsning er formulert i revisjonsutkast A0


Flyging etter dykking

Rev 4 presiserte ikke tydelig nok at det var største N2 gruppe siste 24t som skulle være utgangspunkt for beregning av nødvendig overflatetid før flying. Det er presisert i nytt utkast (Rev A0).


Standardtabell

Det har kommet ønske om opplisting av N2 gruppe for 5 min bunntid for tabelldybdene dypere enn 33m. Dette er aktuelt for multilevel-dykk. I revisjonsutkast A0 er det angitt N2 grupper for 5 min bunntid for tabelldybdene 36,39 og 42m

"Dykkefri dag" (pkt 18) har blitt definert som et overflateintervall på minimum 24t (Rev A9). Det har vært inkonsistens i beskrivelse av dybdebegrensning for gjentatte dykk (6m vs 9m, pkt 13 og 17 side 7) - det er rettet opp i Rev A11.


Flernivå-dykking

En metode for bruk av dykkecomputer som ekstra sikkerhet ved flernivå dykking (Arbeidstilsynets regelverk) er beskrevet. (Rev A10). Myndighetskrav for flerninvå dykking (Forskrift om utførelse av arbeid) har blitt inkludert (Rev A15).


Petroleumsrelatert dykking

Norsok U-103 har spesielle regler for dekompresjon ved innaskjærs, petroleumsrelatert dykking med Nitrox. Dette er forsøkt tydeliggjort (Rev A12). I NORSOK U-103 (2014 utg) var det satt krav om lengre dekompresjonstid ved Nitrox-dykking med bunntider lenger enn maksimalt tillatt for den aktuelle dykkedybden. Dette særkravet ble fjernet i NORSOK U-103 og teksten er endret i samsvar med dette. 


Nitrox

Det var valgt en uheldig dykkedybde i eksempelet (pkt 4) som gjorde at den foreslåtte gassblandingen fikk et høyt pO2. Eksempelet er nå endret slik at dette unngås. (Rev A5)


OD-O2

Det har kommet spørsmål om hvordan dykk til grunnere dybder enn 6m skal påvirke nødvendig overflateintervall før nytt enkelt-dykk etter et OD-O2 dykk.  I revisjonsutkast A0 foreslås det at overflateintervallet må forlenges med dykketiden til slike grunne dykk.


Dekompresjonshastighet i kammer: Vi har fått tilbakemelding om at enkelte kammer kan ha problem med å etterleve en dekompresjonshastighet på 10 m/min fra 15 til 12m.  Pkt 8 i kapittelet er omformulert slik at det framgår at kammer-dekompresjonshastigheten på 10 m/min skal forstås som "ønsket", men ikke absolutt. (Rev A4)


Prosedyren ved oksygenforgiftning omarbeidet (Rev A10 og 21). 


Eksempelet for OD-O2 dykk er nå tilpasset regelverksravene med begrensning i bunntid (Rev A10)


Det er trykkfeil på s 61 i 36meter OD-O2 tabellen for 70 og 80 min bunntid. Her er "Total dekompresjonstid" feil (korrekt tid skal være hhv 107 og 133 min). Det er ikke feil i angivelse av dekompresjonsstopp eller oksygenpustetid.  (Rev A7) Det er avrundingsfeil på 1 min for total dekompresjonstid for noen få andre dybde/bunntidskombinasjoner, men dette berører altså ikke dekompresjonsstopp eller oksygenpustetid. (Rev A7)


Side 66: OD-O2 tabellen for 51m profilen var skrevet unøyaktig fordi det ikke var angitt hvilke stoppdybder de ulike kolonnene tilhørte. 51m tabellen har kolonner for 21,18,15 og 12m dekompresjonsstopp.

Grafisk formgiving på 48 og 51m tabellen er nå endret slik at stoppdybde framgår entydig. (Innført i Rev A2)


Forebygging av trykkfallssyke

Det presiseres at hvis man forlenger dekompresjon pga "individuelle forhold" slik at dekompresjon må gjennomføres som et "stjernedykk" så vil ikke det medføre at bunntiden må forkortes. (Endringsforslag skrevet inn i Rev A3)


Nødprosedyrer

Det er unøyaktigheter/små forskjeller i det som er beskrevet i tekst og det som framgår av flowchart/tabell på siste omslagsside. Det anbefales dessuten bruk av oksygen i et omfang som trolig er for omfattende. I revisjonsutkast A0 er det foreslått en forenkling og det er gjort ytterligere presisering og konsistent beskrivelse i Rev A10.


Diagnostikk

En ny sjekkliste ("Sammendrag - dykk og symptomutvikling") har blitt introdusert i Rev A15.

Nedlastinger

Her kan du laste ned siste offisielle PDF-versjon av NDBT 5. utgave).